Bluetooth GPS Module LD 4W - Skötsel och underhåll

background image

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med
stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg.
Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin
täcker eventuella skador.

Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga
miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska
komponenter kan ta skada.

Förvara inte enheten på varma platser. Höga
temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska
apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta
vissa plaster.

Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten
värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt
på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

Försök inte att öppna enheten.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

21

Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.
Om den behandlas omilt kan kretskorten och
finmekaniken gå sönder.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller
frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra
enheten.

Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga
delar och hindra normal användning.

Samtliga ovanstående råd gäller såväl enhet som batteri,
laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar
som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade
serviceverkstad.

background image

S k ö t s e l o c h u n d e r h å l l

22

Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan som finns på produkten,
bokomslaget eller på paketet är en påminnelse om
en EU-regel som säger att all elektrisk och

elektronisk utrustning som inte längre används ska lämnas
till en återvinningsstation. Kasta inte dessa produkter
med det vanliga hushållsavfallet.

Lämna produkterna till insamling för att undvika att det
uppstår miljöskador eller hälsorisker på grund av
okontrollerad sophantering och för att främja återvinning
av material. Information om insamling och återvinning
finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter,
organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos
närmaste Nokia-representant. Se produktens
eko-deklaration eller landsspecifik information på
www.nokia.com om du vill veta mer.