Bluetooth GPS Module LD 4W - 2. Komma igång

background image

Komma igång

Innan du kan börja använda GPS-modulen måste du:

Installera ett kompatibelt GPS-program på enheten
du ansluter till GPS-modulen.

Ladda GPS-modulens batteri fullt.

Koppla ihop den kompatibla enheten med
GPS-modulen.

Vissa Nokia-enheter, till exempel Nokia 9500
Communicator, har en inställning för positionsskydd. Om du
vill förse program med GPS-positionsdata i en sådan enhet
måste du ställa in enheten att acceptera förfrågningar om
positionsinformation.

background image

K o m m a i g å n g

10