Bluetooth GPS Module LD 4W - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk,
og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg
å overholde garantibestemmelsene.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne
omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye
temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk
utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte
plastdeler.

Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten
oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes
fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske
kretskort.

Forsøk ikke å åpne enheten.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

22

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff
håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og
finmekanikk.

Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å
rengjøre enheten.

Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene
og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene ovenfor gjelder både enheten, batteriet, laderen
og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på
riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte
servicested for å få utført service.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

23

Avhending
Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet
eller emballasjen innebærer at innenfor EU må alle
elektriske og elektroniske produkter, batterier og

akkumulatorer kastes separat på slutten av levetiden. Ikke
kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Returner produktene til innsamling for å hindre skade på
miljø eller helse på grunn av ukontrollert avhending, og for
å fremme forsvarlig gjenbruk av materialressurser.
Innsamlingsinformasjon finner du hos leverandøren, lokale
avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller din lokale Nokia-
representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se
produktets Eco-deklarasjon eller informasjon for hvert
enkelt land på www.nokia.com.