Bluetooth GPS Module LD 4W Hjelp

background image

Brukerhåndbok for Nokia
Bluetooth GPS-modul LD-4W

9204131

1. utgave NO

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
NOKIA CORPORATION, erklærer herved at dette LD-4W-produktet er
i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig
fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Det er ikke tillatt å kopiere, overføre, distribuere eller lagre deler av
eller hele innholdet i dette dokumentet, i noen form, uten å ha
innhentet skriftlig tillatelse fra Nokia på forhånd.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for
Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her,
kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi
forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle
produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Nokia er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av data eller
inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader
uansett årsak.

background image

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er".
Bortsett fra der det er påkrevd etter gjeldende lover, ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert,
men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet
og egnethet for et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av,
påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke
det tilbake, når som helst og uten varsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til
område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserte endringer på denne enheten kan ugyldiggjøre
brukerens rett til å bruke utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare
som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land.
Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9204131 / 1. utgave NO

background image

I n n h o l d

4