Bluetooth GPS Module LD 4W - Behandeling en onderhoud

background image

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp
en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De
volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile
plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische
onderdelen kunnen beschadigd raken.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is.
Hoge temperaturen kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten, batterijen
beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen
of smelten.

Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is.
Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur
krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan,
waardoor elektronische schakelingen beschadigd
kunnen raken.

Maak het apparaat niet open.

background image

B e h a n d e l i n g e n o n d e r h o u d

22

Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met
het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en fijne mechaniek
beschadigen.

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen
of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon
te maken.

Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende
onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij,
de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet
goed werkt.

background image

B e h a n d e l i n g e n o n d e r h o u d

23

Verwijdering
Het symbool van de doorgestreepte container op uw
product, in de documentatie of op de verpakking wil
zeggen dat binnen de Europese Unie alle elektrische

en elektronische producten, batterijen en accu’s na gebruik
voor gescheiden afvalverzameling moeten worden
aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone
huisvuil.

Lever het product op de daarvoor bestemde plaats in om
schade aan het milieu en aan de volksgezondheid als gevolg
van het ongecontroleerd weggooien van afval te voorkomen
en om bij te dragen aan een duurzaam hergebruik van
materialen. Informatie over afvalverzameling vindt u bij
de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw
plaatselijke overheid, nationale organisaties voor
producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke
vertegenwoordiger van Nokia. Meer informatie vindt u op
www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de
landspecifieke informatie.