Bluetooth GPS Module LD 4W Help

background image

Gebruikershandleiding voor de Nokia
Bluetooth GPS-module LD-4W

9204130

Versie 1 NL

background image

CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product LD-4W in
overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de
conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit
document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande
geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere
producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen
van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling.
Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de
producten die in dit document worden beschreven.

background image

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens
of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte
schade of gevolgschade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie
verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt
geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk
hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot
impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde
het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio
verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde
Nokia-leverancier.

Ongemachtigde veranderingen of aanpassingen aan het apparaat
kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te
werken tenietdoen.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software
die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van
de Verenigde Staten en andere landen. Ontwijking in strijd met de
wetgeving is verboden.

9204130/versie 1 NL

background image

I n h o u d

4