Bluetooth GPS Module LD 4W - התאמה למכשיר אחר

background image

-ה לודומ תא רבחת

.יטמוטוא ןפואב הבכי אוה ,תועש 1 ךותב והשלכ

רחא רישכמל המאתה

ותוא םיאתהל ךילע ,

GPS

-ה לודומב שמתשהל ידכ

.םאות רישכמל הליחת

לודומ תא רבחלו םיאתהל לכות ,םימיוסמ

GPS

ימושייב

טירפתב שמתשהל ילבמ םושייה ךותב

GPS

ךירדמב ןייע

.ךתושרבש רישכמה לש

Bluetooth

.

GPS

-ה םושיי לש שמתשמל

,ךתושרבש ןופלטל םירחא

GPS

ירישכמ רבעב תרביח םא

לודומ תמאתה ינפל רישכמהמ םהלש תומאתהה תא רסה

.

GPS

,

Bluetooth

-ה טירפתב

GPS

-ה לודומ תא םיאתהל ידכ

:תואבה תולועפה תא עצב

background image

יסיסב שומיש

15

ךלש םאותה רישכמהו

GPS

-ה לודומש אדו .1

.םילעפומ

רישכמב

Bluetooth

-ה תייצקנופ תא לעפה .2

.

Bluetooth

ירישכמ שפחל ול הרוהו ,ךתושרבש

תמישרמ

GPS (Nokia LD-4W

)-ה לודומ תא רחב .3

.ורתואש םירישכמה

תא רבחלו םיאתהל ידכ 0000 המסיסה תא ןזה .4

,םימיוסמ םירישכמב

.רישכמל

GPS

-ה לודומ

ינדי ןפואב רוביחה תא רוציל ךרטצתש ןכתיי

GPS

-ה לודומ תא םיאתהל ךילע

.המאתהה רחאל

.דבלב תחא םעפ רישכמל

.

GPS

-ה םושייב שמתשהל לחתה

.5

יוויחה תירונ ,ךתושרבש רישכמל רבוחמ

GPS

-ה לודומשכ

.לוחכב בהבהת

Bluetooth

םירישכמ הנומש דעל

GPS

-ה לודומ תא םיאתהל לכות

.ןותנ עגר לכב דחא רישכמל קר ותוא רבחל ךא ,םימאות

ותוא קתנ וא ותוא הבכ ,

GPS

-ה לודומ תא קתנל ךילע םא

תשמתשהש םושייב וא רישכמה לש

Bluetooth

-ה טירפתב

.רוביחה תא רוציל ידכ וב

background image

יסיסב שומיש

16