עזרה Bluetooth GPS Module LD 4W

background image

ךמות

GPS

לודומ

Nokia

םגד

Bluetooth

שמתשמל ךירדמ –

LD-4W

9204131

Issue 1 HE

background image

המאתה תרהצה

רצומה יכ תאזב הריהצמ

NOKIA CORPORATION

םייטנוולר םיאנתלו תובייחמה תושירדל םאות

LD-4W

המאתהה תרהצה לש קתוע

.1999/5/

EC

היחנהב םירחא

תבותכב אוצמל ןתינ

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_

conformity

/.

.תורומש תויוכזה לכ

2007

Nokia

ךמסממ והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

בתכב רתיה לבקל ילבמ ,איהש הרוצ לכב ולוכ לש וא הז

.םירוסא ,

Nokia

-מ שארמ

םיירחסמ םינמיס םה

Nokia Connecting People

Nokia

םירצומ לש םירחא תומש

.

Nokia Corporation

לש םימושר

םינמיס תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה ,תורבח לשו

.םהל םיסחוימה םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG,Inc.

תרמוש

Nokia

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ

Nokia

ךמסמב םירצומה לכב םירופישו םייוניש עצבל תוכזה תא

.תמדקומ העדוה אלל הז

background image

וא םינותנ ןדבואל ןפוא םושב תיארחא היהת אל

Nokia

וא םייתאצות ,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנ לכל םגו ,הסנכה

.אוהש ןפוא לכב ומרגייש םיפיקע

תוירחאה דבלמ

.(

as is

) ״אוהש יפכ״ ןתינ הז ךמסמ ןכות

,אוהש גוס לכמ תוירחא ןתנית אל ,לחה קוחה יפל תשרדנה

תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל ,תעמתשמ וא תשרופמ

לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ המאתהו

ךמסמ ןקתל תוכזה תא המצעל תרמוש

Nokia

.הז ךמסמ

.תמדקומ העדוה אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז

רוזאמ תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

םוקמל בורקה

Nokia

לש קוושמל הנפ םיטרפל

.רוזאל

.ךירוגמ

תושרב עוגפל םילולע הז רישכמב םישרומ אל םייוניש

.דויצה תא ליעפהל שמתשמל תנתינש

אוצי חוקיפ

הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז רישכמ

תונידמו ב״הרא לש תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ

.תורחא

9204131/

Issue

1

HE

background image

םיניינעה ןכות

4

םיניינעה ןכות

5.........................................................המדקה

5.............................................................םימב תודימע
6...................תיטוחלא תרושקתל

Bluetooth

תייגולונכט

7............................................................

GPS

-ה תודוא

9.........................................םינושאר םידעצ .2

10....................................................................םיקלח
10...................................................................םינעטמ
11.........................................................הללוסה תניעט

13...........................................יסיסב שומיש .3

13.....................................................................הלעפה
14.......................................................................יוביכ
14...............................................רחא רישכמל המאתה
16........................................

WAAS/EGNOS

-ב הכימת

16.......................................הרוגח ספתו םוקאו תבשות
17........................................................תוחתפמ קיזחמ
17.............................................סופיא וא תורדגה יוקינ

19......................................תוללוס לע עדימ .4
21............................................הקוזחתו לופיט