Bluetooth GPS Module LD 4W hjælp

background image

Brugervejledning til Nokia
Bluetooth GPS-modul LD-4W

9204131

1. udgave DA

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende
udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav
i direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen
findes på adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele
indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker
tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som
er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende
deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten
til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab
af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle,

background image

tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er
forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes".
Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke
nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder,
men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til
et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden
eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til
at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som
helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den
nærmeste Nokia-forhandler.

Uautoriserede ændringer eller modifikationer af denne enhed kan
ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software,
som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande.
Afvigelser fra loven er forbudt.

9204131/1. udgave DA

background image

I n d h o l d

4